Den 28/11 hålls JURO:s årsstämma vilket innebär val av nytt presidium. Önskar ni ansöka till
någon av posterna så önskar vi ha er ansökan tillhanda senast 19/11 kl. 12.00, ansökan skickas
per mail till JURO:s sittande ordförande på ordf.juro@jf.se. Väljer du att ansöka till någon av
posterna kommer du att bli kontaktad och förväntas närvara under en del av mötet då du har
möjlighet att presentera dig och dina mål och visioner med JURO och styrelsen har möjlighet
att ställa frågor.

Generellt om JURO:
JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar
representanter från Juridiska Föreningen (nedan kallad JF) från de lärosäten där juristexamina
utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska
frågor som berör Sveriges juriststudenter.
Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess
stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas
intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och två ledamöter från respektive
JF, således består styrelsen av 14 ledamöter, ordförande och vice ordförande.
Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de
utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans. Ortsrapporten skapar således ett underlag för
diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och
hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna.

Ordförande:
Som ordförande för JURO är din huvudsakliga arbetsuppgift att driva JURO framåt samt att
representera JURO. JURO genomsyras av brinnande engagemang från samtliga, men du och
vice ordföranden är dom enda vars huvudsakliga intresse är JURO. Det är därför viktigt att
vara samhällsbevakande och hålla utkik efter potentiella projekt som organisationen kan ta sig
an. Som ordförande ansvarar du för att sammankalla, förbereda och leda styrelsemöten och
workshops. Som ordförande och vice ordförande har du emellertid inte rösträtt. JURO syftar
till att verka för samtliga av Sveriges juriststudenter och detta görs genom
styrelseledamöterna som representerar sina lärosäten.
JURO har arbetsgrupper som arbetar med olika projekt och presidiet ansvarar för olika
arbetsgrupper. Att ansvara för en arbetsgrupp innebär att du sammankallar till möten, leder
mötena samt ser till att arbetet går framåt.
Som ordförande för JURO är det viktigt att vara driven, lyhörd och tålmodig. Beslut i JURO
fattas med consensus och processerna tar ofta längre tid än tänkt. JURO har funnits i många år
men har under dom senaste åren haft en brant utvecklingskurva vilket är helt fantastiskt. Vi
har inte bara varit remissinstans vid revideringen av notarieförordningen, vi arbetar även
flitigt för att förbättra den psykiska hälsan bland juriststudenter samt för att driva
juristutbildningen framåtstort. Att vara ordförande för en organisation som hanterar
rikstäckande, viktiga frågor rörande juristutbildningen är ett stort ansvar men också fantastiskt
roligt och givande. Du utvecklas som person och knyter kontakter för livet med juriststudenter
över hela Sverige. I representationssyfte tenderar mötena hållas i samband med baler och
banketter arrangerade av dom Juridiska Föreningarna, av tradition håller du som ordförande
tal under de baler du har äran att närvara vid. Att åka på baler och möten runtom i landet och
se det fantastiska engagemang som finns på de samtliga lärosäten är helt fantastiskt.

För frågor om posten eller generella frågor om JURO är ni varmt välkomna att kontakta
sittande ordförande Minna Åström på ordf.juro@jf.se

Vice ordförande
Posten som vice ordförande för JURO är nyinrättad. Den huvudsakliga uppgiften är att leda
JURO:s ekonomiska utveckling samt att stötta ordföranden i det nationella arbetet med
juristutbildningarna. Posten ger en mycket bra möjlighet att träffa juriststudenter från hela
landet och utbyta erfarenheter och roliga minnen. De frågor som JURO arbetar med är oftast
högaktuella, uppmärksammade och berör alla landets juriststudenter.
Det nationella arbetet med juristutbildningen består främst i de möten JURO:s styrelse håller
några gånger per termin. Vice ordförande ansvarar för protokollföring och bistår ordförande
med att upprätta handlingar och planera arbetet. Mellan mötena utförs arbetet i olika
arbetsgrupper, som hanterar specifika frågor så som remissvar eller debattartiklar. Dessa
grupper sammankallas ofta av vice ordföranden eller ordföranden.
Utvecklingen av JURO:s ekonomi handlar främst om att JURO avser att söka stöd från
MUCF, då JURO är en riksorganisation som samlar många ungdomar. Detta arbete
påbörjades hösten 2019 och har fortlöpt under 2020. Detta innebär dels att förbereda
medlemsföreningarna genom att agera bollplank, dels att skriva och skicka in ansökan till
MUCF. Till detta kommer att upprätta rutiner för hanteringen av ekonomin (bokföring,
bokslut osv) och hantering av sponsorer tillsammans med ordföranden.
Ordföranden och Vice ordföranden har även i uppgift att representera JURO gentemot de
olika Juridiska Föreningarna runt om i landet. Ofta förläggs möten samtidigt som en JF håller
bal eller bankett, varefter JURO:s presidium samt styrelse närvarar på balen eller banketten i
representationssyfte.
För frågor om posten, kontakta gärna nuvarande vice ordförande Isac Nyman
på vice.juro@jf.se.

 

JURO:s presidium 2020, ordförande Minna Åström och vice ordförande Isac Nyman.

#

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *