OBS ANSÖKAN HAR STÄNGT, NÄSTA PERIOD ÖPPNAR I NOVEMBER 2024

Välkommen att ansöka till JURO:s presidium eller som revisor för året 2024!

Den 18 november 2023 hålls JURO:s årsstämma i Göteborg. Under sammanträdet sker val till JURO:s presidium, bestående av ordförande och vice ordförande, för verksamhetsåret 2024, samt val av revisor. Ansökan är nu öppen!

Både ordföranden och vice ordföranden har i uppgift att representera JURO gentemot de olika Juridiska Föreningarna runt om i landet. Möten förläggs samtidigt som en JF håller bal eller bankett, varefter JURO:s presidium och styrelse närvarar på balen eller banketten i representationssyfte.

Som ordförande och vice ordförande för JURO är det viktigt att vara organiserad, driven, lyhörd och tålmodig. Beslut i JURO fattas med konsensus och processerna kan ta lång tid, ibland längre än tänkt. Du förväntas ta initiativ men också hantera ett stort ansvar i arbetet med JUROs löpande verksamhet.

Ansökan skickas per mail till JURO:s sittande ordförande på ordf@juro.se. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av arbete i JURO eller din lokala JF, men det är såklart meriterande. Vi önskar ha er ansökan tillhanda senast den 10 november.

Om du väljer att söka någon av posterna kommer du att bli kontaktad och förväntas närvara under en del av mötet. Du har då möjlighet att presentera dig och dina mål och visioner för JURO, och styrelsen har möjlighet att ställa frågor. Det går utmärkt att delta digitalt.

Nedan kan du läsa mer om vad posterna innebär samt generellt om JURO.

Ordförande:

Som ordförande för JURO är din huvudsakliga arbetsuppgift att driva JURO framåt i utvecklingen samt att representera JURO utåt. Du ansvarar för att sammankalla, förbereda och leda styrelsemöten och workshops.

JURO genomsyras av brinnande engagemang från samtliga styrelseledamöter, men du och vice ordföranden är de enda vars huvudsakliga intresse är JURO. Det är därför viktigt att vara samhällsbevakande och driven för att upptäcka eller initiera potentiella projekt som organisationen kan ta sig an.

För frågor om posten eller generella frågor om JURO är ni varmt välkomna att kontakta sittande ordförande Fanny Sandberg på ordf@juro.se

Vice ordförande:

Posten som vice ordförande för JURO är relativt nyinrättad. Den huvudsakliga uppgiften är att leda JURO:s ekonomiska utveckling, ansvara för protokollföring och bistå ordförande med att upprätta handlingar och planera arbetet i JURO.

Utvecklingen av JURO:s ekonomi handlar främst om att upprätta rutiner för hanteringen av ekonomin samt ett övergripande ansvar för JURO:s administration. Vice ordförande har dessutom i uppgift att hantera sponsor- och samarbetsavtal tillsammans med ordföranden.

För frågor om posten, kontakta gärna nuvarande vice ordförande Wilma Granbom på vice@juro.se.

Revisor:

Som revisor ska du, efter verksamhetsårets slut, avlägga en revisionsberättelse där verksamhetsåret granskas. Till grund för granskningen finns bland annat årets protokoll från sammanträdena samt presidiets verksamhetsberättelse.

Frågor om posten kan skickas till nuvarande revisor Rickard Carlsson på revisor@juro.se.

Generellt om JURO:

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från de Juridiska föreningarna (nedan kallad JF) från de sju lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och två ledamöter från respektive JF.

Inför varje möte sammanställer varje JF en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som uppmärksammats lokalt sedan det senaste sammanträdet. Ortsrapporten skapar ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna.

JURO skapar varje år arbetsgrupper som arbetar med olika projekt och presidiet ansvarar för dessa. Att ansvara för en arbetsgrupp innebär att du sammankallar till möten, leder mötena samt ser till att arbetet går framåt. Möten i arbetsgrupperna sammankallas av antingen vice ordföranden eller ordföranden.

JURO har deltagit och drivit flertal projekt under de senaste åren. Bland annat har organisationen inte bara varit remissinstans vid revideringen av notarieförordningen, utan även arbetat flitigt för att förbättra den psykiska hälsan bland juriststudenter, samt för att driva juristutbildningen framåt. Att vara ordförande eller vice ordförande för en organisation som hanterar rikstäckande frågor av tung natur rörande juristutbildningen är ett stort ansvar men också oerhört roligt och givande. Du utvecklas som person och knyter kontakter för livet med juriststudenter över hela Sverige. I representationssyfte hålls mötena i samband med baler och banketter arrangerade av de Juridiska Föreningarna, av tradition håller ordförande tal under de baler ni har äran att närvara vid. Att åka på baler och möten runtom i landet och se det fantastiska engagemang som finns på de samtliga lärosäten är inspirerande.

Välkommen med din ansökan till ordf@juro.se senast den 10 november.