Juris studerandes riksorganisation – JURO

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från de Juridiska föreningarna (nedan kallad JF) från de sju lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och två ledamöter från respektive JF.

Inför varje möte sammanställer varje JF en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som uppmärksammats lokalt sedan det senaste sammanträdet. Ortsrapporten skapar ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna.

JURO skapar varje år arbetsgrupper som arbetar med olika projekt och presidiet ansvarar för dessa. Att ansvara för en arbetsgrupp innebär att du sammankallar till möten, leder mötena samt ser till att arbetet går framåt. Möten i arbetsgrupperna sammankallas av antingen vice ordföranden eller ordföranden.

JURO har deltagit och drivit flertal projekt under de senaste åren. Bland annat har organisationen inte bara varit remissinstans vid revideringen av notarieförordningen, utan även arbetat flitigt för att förbättra den psykiska hälsan bland juriststudenter, samt för att driva juristutbildningen framåt. Att vara ordförande eller vice ordförande för en organisation som hanterar rikstäckande frågor av tung natur rörande juristutbildningen är ett stort ansvar men också oerhört roligt och givande. Du utvecklas som person och knyter kontakter för livet med juriststudenter över hela Sverige. I representationssyfte hålls mötena i samband med baler och banketter arrangerade av de Juridiska Föreningarna, av tradition håller ordförande tal under de baler ni har äran att närvara vid. Att åka på baler och möten runtom i landet och se det fantastiska engagemang som finns på de samtliga lärosäten är inspirerande.

Sociala medier

Instagram – juro_jf

LinkedIn – Juris studerades riksorganisation

Galleri