Kandidera till Ordförande och Vice ordförande för 2021!

Den 28/11 hålls JURO:s årsstämma vilket innebär val av nytt presidium. Önskar ni ansöka till någon av posterna så önskar vi ha er ansökan tillhanda senast 19/11 kl. 12.00, ansökan skickas per mail till JURO:s sittande ordförande på ordf.juro@jf.se. Väljer du att ansöka till någon av posterna kommer du att bli kontaktad och förväntas närvara under en del av mötet då du har möjlighet att presentera dig och dina mål och visioner med JURO och styrelsen har möjlighet att ställa frågor.

Generellt om JURO: JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningen (nedan kallad JF) från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter. Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och två ledamöter från respektive JF, således består styrelsen av 14 ledamöter, ordförande och vice ordförande. Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans. Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för bl.a. informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna.

Ordförande: Som ordförande för JURO är din huvudsakliga arbetsuppgift att driva JURO framåt samt att representera JURO. JURO genomsyras av brinnande engagemang från samtliga, men du och vice ordföranden är dom enda vars huvudsakliga intresse är JURO. Det är därför viktigt att vara samhällsbevakande och hålla utkik efter potentiella projekt som organisationen kan ta sig an. Som ordförande ansvarar du för att sammankalla, förbereda och leda styrelsemöten och workshops. Som ordförande och vice ordförande har du emellertid inte rösträtt. JURO syftar till att verka för samtliga av Sveriges juriststudenter och detta görs genom styrelseledamöterna som representerar sina lärosäten. JURO har arbetsgrupper som arbetar med olika projekt och presidiet ansvarar för olika arbetsgrupper. Att ansvara för en arbetsgrupp innebär att du sammankallar till möten, leder mötena samt ser till att arbetet går framåt. Som ordförande för JURO är det viktigt att vara driven, lyhörd och tålmodig. Beslut i JURO fattas med consensus och processerna tar ofta längre tid än tänkt. JURO har funnits i många år men har under dom senaste åren haft en brant utvecklingskurva vilket är helt fantastiskt. Vi har inte bara varit remissinstans vid revideringen av notarieförordningen, vi arbetar även flitigt för att förbättra den psykiska hälsan bland juriststudenter samt för att driva juristutbildningen framåtstort. Att vara ordförande för en organisation som hanterar rikstäckande, viktiga frågor rörande juristutbildningen är ett stort ansvar men också fantastiskt roligt och givande. Du utvecklas som person och knyter kontakter för livet med juriststudenter över hela Sverige. I representationssyfte tenderar mötena hållas i samband med baler och banketter arrangerade av dom Juridiska Föreningarna, av tradition håller du som ordförande tal under de baler du har äran att närvara vid. Att åka på baler och möten runtom i landet och se det fantastiska engagemang som finns på de samtliga lärosäten är helt fantastiskt.

För frågor om posten eller generella frågor om JURO är ni varmt välkomna att kontakta sittande ordförande Minna Åström på ordf.juro@jf.se

Vice ordförande Posten som vice ordförande för JURO är nyinrättad. Den huvudsakliga uppgiften är att leda JURO:s ekonomiska utveckling samt att stötta ordföranden i det nationella arbetet med juristutbildningarna. Posten ger en mycket bra möjlighet att träffa juriststudenter från hela landet och utbyta erfarenheter och roliga minnen. De frågor som JURO arbetar med är oftast högaktuella, uppmärksammade och berör alla landets juriststudenter. Det nationella arbetet med juristutbildningen består främst i de möten JURO:s styrelse håller några gånger per termin. Vice ordförande ansvarar för protokollföring och bistår ordförande med att upprätta handlingar och planera arbetet. Mellan mötena utförs arbetet i olika arbetsgrupper, som hanterar specifika frågor så som remissvar eller debattartiklar. Dessa grupper sammankallas ofta av vice ordföranden eller ordföranden. Utvecklingen av JURO:s ekonomi handlar främst om att JURO avser att söka stöd från MUCF, då JURO är en riksorganisation som samlar många ungdomar. Detta arbete påbörjades hösten 2019 och har fortlöpt under 2020. Detta innebär dels att förbereda medlemsföreningarna genom att agera bollplank, dels att skriva och skicka in ansökan till MUCF. Till detta kommer att upprätta rutiner för hanteringen av ekonomin (bokföring, bokslut osv) och hantering av sponsorer tillsammans med ordföranden. Ordföranden och Vice ordföranden har även i uppgift att representera JURO gentemot de olika Juridiska Föreningarna runt om i landet. Ofta förläggs möten samtidigt som en JF håller bal eller bankett, varefter JURO:s presidium samt styrelse närvarar på balen eller banketten i representationssyfte. För frågor om posten, kontakta gärna nuvarande vice ordförande Isac Nyman på vice.juro@jf.se.

 

JURO:s presidium 2020, ordförande Minna Åström och vice ordförande Isac Nyman.

Leave a Reply